КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
тел. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все

Прес-реліз підготувала Наталя Харченко

З 19 по 31 травня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2014 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:3,3% — для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%,1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС вже п'ять років поспіль використовує систематичне вимірювання двох індексів: Індексу суспільного благополуччя (ІСБ) та індексу індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі  оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.  Детальний опис методології розрахунку індексів можна знайти у Додатку.

У травні 2016 року середнє значення ІСБ становило -59, тоді як індивідуальне благополуччя було оцінено значно вище – на рівні -8 балів.  Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни.  

Ти не менш не можна казати, що це два паралельні світи, оскільки між ними є прямій кореляційний зв’язок, який дедалі стає більш тісним (у 2014 році коефіцієнт, що описує тісноту зв»язку r дорівнюює  r=0.28, а у 2016 році r=0.48;  максимально можливе значення цього коефіцієнту дорівнює 1).

 

Графік 1. Динаміка індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2016 років.

За останні два роки (графік 1) обидва індекси зменшилися, що означає погіршення оцінок ситуації як в індивідуальному, так і суспільному просторі.   Порівняння зміни складових також індексів (табл. 1) показує значуще погіршення усіх показників.

 

Таблиця 1.  Динаміка індексів суспільного та індивідуального благополуччя в Україні у 2012-2016 роках.

  лютий,  2012 листопад,  2013 лютий,  2014 травень 2016
 Індекс суспільного благополуччя (ІСБ) -41 -39 -40 -53
Напрямок розвитку України -63 -55 -51 -57
Економічний стан України -47 -48 -53 -68
Очікування, яким буде життя в країні -15 -14 -14 -32
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ) 1 5 8 -8
Особисте щастя 28 31 34 26
Очікування щодо життя родини в майбутньому -5 0 1 -24
Здоров'я 14 11 16 10
Матеріальне становище родини -33 -25 -23 -42

 

Варто відмітити, що якщо розглядати увесь період спостереження, то за усіма складовими індексом благополуччя зараз спостерігаються найнижчі показники, окрім оцінок правильності вибору напрямку розвитку України, який сягнув свого мінімуму у лютому 2012 року (графік 2).

 

Графік 2. Зміни складових індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2016 років.

 

В цілому для країни середнє значення Індексу суспільного благополуччя знизилося на 13 пунктів порівняно з оцінками 2014, а Індекс індивідуального благополуччя знизився на 16 пунктів. Ці зміни відбулися переважно за рахунок низьких оцінок поточного і майбутнього економічного стану родини і країни Так, оцінка економічного стану країни впала на 15 пунктів, матеріального становища родини на 19 пунктів. Звертає увагу також негативні очікування щодо майбутнього життя країни (відбулося падіння на 18 пунктів) і власної родини (падіння на 25 пунктів). Як бачимо, власні матеріальні труднощі люди оцінюють суттєво гірше, ніж ситуацію в країні.

На значення ІСП та його складових суттєво впливає регіон проживання (більше інформації у табл. Д1 у додатку).  Зазначимо, що оцінки матеріального стану України дуже подібні за регіонами із незначним зростанням негативних показників під час просування від заходу та центру на південь і схід.  А очікування від майбутнього життя країни демонструють такий самий тренд, тільки дещо більш помітно виражений (графік 3). 

Графік 3.  Регіональні відмінності у динаміці оцінок економічного стану та очікувань, яким буде життя в країні.

Значення ІІС найбільше залежить від статі та віку респондентів.  Жінки до 50 років почувають себе набагато щасливішими, ніж чоловіки, а потім ситуація змінюється на протилежну. Натомість, чоловіки усіх вікових груп почувають себе набагато здоровішими за жінок. 

Найбільше різницю в загально­му індексі ІІБ спричинює те, що жінки зазвичай вважають свою родину менш забезпеченою і більш пессимістично зараз оцінюють перспективи життя родини через рік.

Варто відзначити, що з віком у респондентів знижується кількість позитивних оцінок щодо всіх складових індексу, при цьому найбільшу різницю між наймолодшою та найстаршою ві­ковими групами можемо спостерігати щодо пи­тань самооцінки здоров’я та щастя.

  

Графік 4. Значення ІІБ та його складових для різних вікових груп (середнє).

Додаток 1. Методика побудови індексів

 

 Для побудови індексів ми ставимо 7 запи­тань: 4 запитання взяті з переліку тих, які вико­ристовуються для побудови Індексу соціальних настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3 запитання є стандартними для Омнібусів КМІС. Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа­тами проведеного факторного аналізу. Нижче Ви можете ознайомитись із переліком запитань.

 

Індекс суспільного благополуччя (ІСБ):

• На Вашу думку, справи в Українi зараз iдуть у правильному напрямку чи в неправиль­ному?

• Як би Ви оцiнили економiчний стан Укра­їни?

• Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим чи гiршим, нiж зараз?

 

Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):

• Чи вважаєте Ви себе щасливою люди­ною?

• Як би Ви оцiнили своє здоров’я?

• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я жи­тиме краще чи гiрше, нiж зараз?

• Будь ласка, подивiться на картку i скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?

 

Значення індексів можуть коливатися від — 100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі оцінки ситуації для українців і незадоволеність ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні та/чи власно­му житті.

 

Порівняння динамічних показників в Україні ускладнюється анексією території Криму та військовим конфліктом на Донбасі. Розрахунки показників 2014-2016 років зроблено для території, яка контролюється урядом України.   Вибірка для "Омнібус-травень 2016" була побудована таким чином, щоб покривати лише контрольовану територію, а кількість інтерв'ю, які раніше припадали на непідконтрольну територію, пропорційно розподілені між усіма областями України. Тобто частка Південного та  Східного макрорегіонів є меншою  у порівнянні із хвилями опитування попередніх років.

 

Додаток 2. Питання анкети та кодування альтернатив:

 

На Вашу думку, справи в Україні зараз ідуть у правильному напрямку чи в непра­вильному? ОДНА ВІДПОВІДЬ

у правильному напрямку 100
у неправильному напрямку -100
Трудно сказать 0

 

Як би Ви оцінили економічний стан Украї­ни? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Дуже хороший 100
Хороший 50
Задовільний 0
Поганий -50
Дуже поганий -100

 

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане кра­щим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато кращим 100
Дещо кращим 50
Так само, як зараз 0
Дещо гіршим -50
Набагато гіршим -100

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 100
Скоріше так, ніж ні 50
І так, і ні 0
Скоріше ні, ніж так -50
Ні -100

 

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПО­ВІДЬ

Набагато краще 100
Дещо краще 50
Так само, як зараз 0
Дещо гірше -50
Набагато гірше - 100

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІД­ПОВІДЬ

Дуже хороше 100
Хороше 50
Посереднє (ані хороше, ані погане) 0
Погане –50
Дуже погане –100

Яке з тверджень найбільше відповідає фі­нансовому стану Вашої сім’ї?

Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 100
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі 50
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 0
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко – 50
Нам не вистачає грошей навіть на їжу – 100

 

Додаток 3. Таблиці

 

На Вашу думку,  керiвництво України веде країну в правильному або в неправильному напрямку?

  Відсоток
У правильному напрямку 12.2
У неправильному напрямку 68.6
ВАЖКО СКАЗАТИ 18.6
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .6
Разом 100.0

 

 Як би Ви оцiнили економiчний стан України?

  Відсоток
Дуже хороший .1
Хороший .6
Задовiльний 8.1
Поганий 43.7
Дуже поганий 45.4
ВАЖКО СКАЗАТИ 1.7
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .3
Разом 100.0

 

Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в Українi стане краще чи гiрше, нiж зараз?

  Відсоток
Набагато краще .3
Дещо краще 10.3
Так само, як зараз 31.2
Дещо гiрше 27.7
Набагато гiрше 19.7
ВАЖКО СКАЗАТИ 10.5
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .3
Разом 100.0

 

Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм'я буде жити краще чи гiрше, нiж зараз?

  Відсоток
Набагато краще 1.2
Дещо краще 11.7
Так само, як зараз 32.8
Дещо гiрше 25.0
Набагато гiрше 15.3
ВАЖКО СКАЗАТИ 13.3
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .5
Разом 100.0

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

  Відсоток
Так 26.0
Скорiше так, нiж нi 28.1
I так, i нi 20.8
Скорiше нi, нiж так 12.8
Нi 8.5
ВАЖКО СКАЗАТИ 3.5
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .2
Разом 100.0

 

Як би Ви оцiнили своє здоров'я?

  Відсоток
Дуже хороше 4.9
Хороше 33.6
Посереднє (анi хороше, анi погане) 40.4
Погане 16.8
Дуже погане 3.5
ВАЖКО СКАЗАТИ .5
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ .2
Разом 100.0

 

D8. Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм'ї?

  Відсоток
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 17.9
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 50.3
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 28.0
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi 2.1
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо .3
ВС/НЗ 1.4
Разом 100.0

 

Таблиця Д1.  Регіональні відмінності у динаміці індексу суспільного благополуччя в Україні у 2012-2016 роках.

Макрорегіони Західний Центральний Південний Східний Україна
ІСБ 2012 -42 -49 -37 -36 -41
2014 -32 -38 -45 -44 -40
2016 -46 -52 -58 -61 -53
Напрямок розвитку України 2012 -73 -73 -48 -55 -63
2014 -21 -49 -60 -73 -51
2016 -48 -56 -63 -64 -57
Економічний стан України 2012 -46 -52 -44 -43 -47
2014 -65 -54 -50 -43 -53
2016 -65 -68 -70 -74 -68
Очікування, яким буде життя в країні 2012 -8 -21 -16 -11 -15
2014 -5 -14 -22 -14 -14
2016 -23 -30 -38 -41 -32

 


8.7.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: