КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самопочуття мешканців України у квітні 2021 року

Прес-реліз підготувала Наталя Харченко, виконавчий директор КМІС

Оцінка суспільного благополуччя населенням України негативна, індекс дорівнює  -32 (його значення може змінюватися від -100 до +100). У порівнянні з 2018 роком ця оцінка дещо зросла. Своїм власним життям українці в середньому набагато більше задоволені, ніж життям країни (індекс вище на 47 пунктів), за останні п’ять років індекс індивідуального благополуччя зріс з -8 до +15 і зараз є найвищим за період спостереження.

Упродовж 16-22 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% .

 

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС розробив два індекса: Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ) та індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі  оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.  Детальний опис методології розрахунку індексів можна знайти у Додатку. Але ідея індексів полягає в тому, що вони об’єднують декілька головних показників, що характеризують оцінку населенням ситуації в країні (індекс суспільного благополуччя) і оцінку власної ситуації (індекс індивідуального благополуччя).   Перший індекс інтегрує загальну оцінку ситуації в країні (чи в тому напрямку рухаємось), оцінку економічної ситуації і перспективи розвитку, а другий індекс – оцінку свого здоров’я, щастя, добробуту і перспективи зміни рівня добробуту родини.

У квітні 2021 року середнє значення ІСБ становить -32, тоді як індивідуальне благополуччя оцінено значно вище – на рівні 15 балів.  Така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни.  

Значення обох індексів зросло і є найвищим за весь період спостереження.

Графік 1. Динаміка індексів ІСБ та ІІБ в Україні протягом  2012-2021 років. 

Якщо детальніше розглянути складові індексу ІСБ, то помітимо, що найнижча оцінка з-поміж трьох складових індексу припадає на оцінювання економічного стану України -  середнє для цього показника оцінюється в -54 бали (–50 за нашою шкалою— «поганий економічний стан»). Якщо говорити про очікування того, яким буде життя в країні, оцінки були дещо вищими -  середня за прогнозом оцінка для України становить -18 балів.  Середня оцінка правильності напрямку розвитку України складає -24 бали і саме завдяки зростанню цього показника відбувається загальне підвищення індексу ІСБ.

Зростання індексу індивідуального благополуччя відбулось переважно за рахунок підвищення рівня оптимізму щодо життя родини в майбутньому і зростання оцінок матеріального становища родини, які, тим не менш, залишаються від’ємними  (див.таблицю1).

Таблиця 1.  Динаміка індексів суспільного та індивідуального благополуччя в Україні у 2012-2017 роках.

  02.
2012
11.
2013
02.
2014
05.
2016
12.
2016
05.
2017
05.
2018
04. 2021
Напрямок розвитку України -63 -55 -51 -57 -66 -59 -66 -24
Економічний стан України  -47 -48 -53 -68 -63 -64 -55 -54
Очікування, яким буде життя в країні -15 -14 -14 -32 -22 -25 -20 -18
Індекс суспільного благополуччя (ІСБ) -41 -39 -40 -53 -51 -50 -46 -32
Особисте щастя  28 31 34 26 26 26 39 43
Очікування щодо життя родини в майбутньому -5 0 1 -24 -6 -10 6 14
Здоров'я  14 11 16 10 11 10 11 14
Матеріальне становище родини -33 -25 -23 -42 -43 -42 -34 -16
Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ) 1 5 8 -8 -3 -4 6 15

Які характеристики впливають на самопочуття українців?

Вік

Чим більше вік тим нижчий рівень благополуччя індивіда (Індекс індивідуального благополуччя з віком знижується, див. графік 2), а сприйняття суспільного благополуччя є найбільш позитивним серед молоді до 30 років, а для людей середнього і старшого віку практично не змінюється.

Графік 2. Індекси ІСБ та ІІБ для різних вікових груп. 

Стать.  Представники різної статі однаково оцінюють ситуацію в Україні,  індивідуальне благополуччя чоловіків суттєво вище ніж жінок (див. таблицю 2).  Це може бути пов’язано з тим, що жінки довше живуть, а самопочуття  з віком погіршується.

Таблиця 2. Самопочуття чоловіків і жінок

Стать Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
чоловік -32 21
жінка -32 9

 Освіта

Із зростанням рівня освіти переважно зростає рівень індивідуального благополуччя (див. графік 3).  Скоріш за все це пов’язано з тим,  що вища освіта забезпечує вищий рівень доходів.   На індекс  сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ)  освіта практично не впливає. 

Графік 3. Індекси ІСБ та ІІБ для різних освітніх груп.

Тип поселення.

Тип поселення (див. таблицю 3) практично не впливає на сприйняття суспільного благополуччя і індивідуальне благополуччя. 

Таблиця 3. Самопочуття міських та сільських жителів

 Міське та сільське населення Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
Міське населення -33 16
Сільське населення -31 12

Регіон.

Щодо індексу сприйняття суспільного благополуччя, то він відносно найвищий у Західному регіоні (хоча і там від’ємний, дорівнює -25), див. таблицю 4.  Але в інших регіонах він ще гірший, у Центральному -29, у Південному (-39), а найнижчий коефіцієнт у  Східному регіоні (-42).   Таким чином, можна сказати, що регіон проживання має певний вплив на оцінку суспільного благополуччя (різниця між Західним і Східним регіоном складає 17 балів).

Щодо індивідуального благополуччя, то воно найвище на Заході (19 балів) і відносно нижче на Сході (10 балів).

Таблиця 4. Самопочуття міських та сільських жителів

 Макрорегіони Індекс суспільного благополуччя Індекс індивідуального благополуччя
Західний -25 19
Центральний -29 15
Південний -39 12
Східний -42 10

 

Додаток 1. Методика побудови індексів

Для побудови індексів ми ставимо 7 запи­тань: 4 запитання взяті з переліку тих, які вико­ристовуються для побудови Індексу соціальних настроїв, що обраховується Левада-Центром, 3 запитання є стандартними для Омнібусів КМІС. Ці 7 запитань розділені на 2 індекси за результа­тами проведеного факторного аналізу. Нижче Ви можете ознайомитись із переліком запитань.

Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ):

• На Вашу думку, справи в Українi зараз iдуть у правильному напрямку чи в неправиль­ному?

• Як би Ви оцiнили економiчний стан Укра­їни?

• Якщо говорити про Україну в цiлому, як Ви вважаєте, через рiк життя в ній стане кращим чи гiршим, нiж зараз?

Індекс індивідуального благополуччя (ІІБ):

• Чи вважаєте Ви себе щасливою люди­ною?

• Як би Ви оцінили своє здоров’я?

• Як Ви вважаєте, через рiк Ваша сiм’я жи­тиме краще чи гiрше, нiж зараз?

• Будь ласка, подивiться на картку i скажiть, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм’ї?

 

Значення індексів можуть коливатися від — 100 до 100 балів, де — 100 вказує на найнижчі оцінки ситуації для українців і незадоволеність ситуацією, а 100 — на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні та/чи власно­му житті.

 

Додаток 2. Запитання анкети та кодування альтернатив:

На Вашу думку, керівництво України веде країну в правильному чи в неправильному напрямку? ОДНА ВІДПОВІДЬ

У правильному напрямку 100
У неправильному напрямку -100
Важко сказати 0

Як би Ви оцінили економічний стан Украї­ни? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Дуже хороший 100
Хороший 50
Задовільний 0
Поганий -50
Дуже поганий -100

 

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане кра­щим чи гіршим, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато кращим 100
Дещо кращим 50
Так само, як зараз 0
Дещо гіршим -50
Набагато гіршим -100

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Так 100
Скоріше так, ніж ні 50
І так, і ні 0
Скоріше ні, ніж так -50
Ні -100

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Набагато краще 100
Дещо краще 50
Так само, як зараз 0
Дещо гірше -50
Набагато гірше - 100

Як би Ви оцінили своє здоров’я? ОДНА ВІД­ПОВІДЬ

Дуже хороше 100
Хороше 50
Посереднє (ані хороше, ані погане) 0
Погане –50
Дуже погане –100

Яке з тверджень найбільше відповідає фі­нансовому стану Вашої сім’ї?

(7) Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 100
(5 6) Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі 50
(4) Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 0
(2 3) Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко – 50
(1) Нам не вистачає грошей навіть на їжу – 100

 

Додаток 3. Таблиці

На Вашу думку,  керівництво  України веде країну в правильному або в неправильному напрямку? 

У неправильному напрямку 52,4
Відмова 0,5
У правильному напрямку 28,5
Разом 100
Важко сказати 18,5
  %

 

Як би Ви оцінили економічний стан України?

  %
Дуже хороший 0,3
Хороший 2,2
Задовільний 22,3
Поганий 37,6
Дуже поганий 35,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 1,8
Разом 100

 

Якщо говорити про Україну в цілому, як Ви вважаєте, через рік життя в Україні стане краще чи гірше, ніж зараз?

  %  
Набагато краще 2,6 Краще  24.5 
Дещо краще 21,9
Так само, як зараз 25,1  
Дещо гірше 21,7 Гірше  40.8 
Набагато гірше 19,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 9,7  
Разом 100  

 

Як Ви вважаєте, через рік Ваша сім’я буде жити краще чи гірше, ніж зараз?

  %
Набагато краще 8,8
Дещо краще 29,8
Так само, як зараз 32,7
Дещо гірше 9,0
Набагато гірше 7,4
Важко сказати 12,4
Разом 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?

  %  
Так 44,4 Так 68,4 
Скоріше так, ніж ні 24,0
І так, і ні 11,8 11,8
Скоріше ні, ніж так 6,1 Ні 17,2
Ні 11,1
Важко сказати 2,5  
Разом 100  

 

Як би Ви оцінили своє здоров'я?

  %  
Дуже хороше 5,0 Хороше 39,9
Хороше 34,9
Посереднє  (ані хороше, ані погане) 44,9 Посереднє 44,9 
Погане 11,2 Погане 14,2
Дуже погане 3,0
Важко сказати ,9  
Разом 100  


Яке з наступних тверджень найкраще описує фінансовий стан Вашої сім'ї?

  %
Нам не вистачає грошей навіть на їжу 7,5
Нам вистачає грошей тільки на найнеобхідніші речі 23,3
Нам вистачає грошей на щоденні витрати, але купити одяг вже важко 14,6
Зазвичай нам вистачає грошей, але для покупки дорогих речей, таких як, наприклад, холодильник, телевізор або пральна машина, доводиться довго відкладати, брати в борг чи отримувати кредит 33,1
Ми можемо дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів, але покупка автомобіля все ще викличе труднощі 15,1
Ми можемо купити автомобіль без особливих зусиль, але покупка житла все ще недоступна 2,6
На цей час ми можемо дозволити собі все, що захочемо 1,5
Важко сказати 2,2
Разом 100

 


10.6.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: