КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення до Сталіна

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 8 по 9 червня 2021 року КМІС провів опитування громадської думки «Омнібус» методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2007 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.

Дивіться відеокоментар до прес-релізу на нашому YouTube-каналі

 

  • Серед українців переважає загалом негативне ставлення до Сталіна (38% ставиться до нього з неприязню, страхом чи ненавистю), а також байдуже ставлення (34%). Позитивно сприймають постать Сталіна 18% українців (з повагою, симпатією чи захопленням).  
  • Також, 40% опитаних громадян не згодні з судженням, що Сталін був великим вождем. 34% опитаних і згодні, і незгодні водночас, а 16% згодні з таким судженням.
  • Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденціязакріплюється. У 2021 р. серед українців 18% позитивно ставляться до Сталіна, тоді як серед росіян – 59%.

 

 

                                                                                                     

Емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу – 38% респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», чи «неприязнь, роздратування», або «огида, ненависть». Тоді як позитивний спектр удвічі менший – 18% українців сукупно ставляться до нього з «повагою», «симпатією» чи «захопленням». 34% опитаних висловили байдужість щодо фігури Сталіна. Позитивне ставлення громадян України до Сталіна знизилось порівняно з 2012 роком (Графік 1, Таблиця 3). Якщо порівнювати з 2019 роком, то в 2021-му значно зросла частка тих, хто байдуже ставиться до Сталіна, натомість суттєво зменшилась частка тих, хто не визначився зі ставлення до нього (Таблиця 4).

 

Щодо твердження про те, що «Сталін був великим вождем»  серед населення немає визначеної одностайності : відносна більшість (40%) не згодні з таким судженням, водночас 34% не можуть визначитись згодні вони чи не згодні, а 16% опитаних згодні з таким судженням  (Таблиця 1).

 

 

Відмінності у ставленні до Сталіна у різних соціально-демографічних групах:

  • Стать. Чоловіки вирізняються більш негативним ставленням до Сталіна. Чоловіки частіше за жінок висловлювали негативний спектр емоцій щодо Сталіна (41% проти 35%) за рахунок більшої частки тих, хто відчуває огиду, ненависть до нього. Також, чоловіки порівняно частіше не погоджувались із твердженням про те, що Сталін – великий вождь (Таблиця 6).
  • Вік. За емоційним спектром сприйняття постаті Сталіна молодші респонденти (віком до 39 років) частіше виявляють байдуже ставлення, а респонденти віком 40-69 років досить явно тяжіють до негативного полюсу сприйняття (Таблиця 7). Серед найстарших респондентів (70+ років) порівняно з іншими віковими групами спостерігається найбільша частка тих, хто не визначився зі ставленням до Сталіна.
  • Регіон. Південний та Східний регіони відрізняються більш позитивним сприйняттям Сталіна порівняно з Центральним та Західним регіонами. Так, якщо на Півдні та Сході України близько 27% респондентів висловили позитивні емоції щодо Сталіна, то в Центрі – 15%, а на Заході – 9%. Натомість, негативні емоції щодо постаті Сталіна суттєво переважають у Західному (51%), а також  Центральному (39%) регіонах (проти 29% та 25% на Півдні та Сході відповідно). Схожі відмінності між регіонами простежуються і в сприйнятті Сталіна як великого вождя (Таблиця 8).
  • Достаток родини. Найбільш яскраві відмінності у ставленні до керівника СРСР за рівнем достатку родини респондента спостерігаються на крайніх «полюсах» матеріального добробуту : серед опитаних з високим рівнем фінансового забезпечення найбільша частка тих, хто має негативне ставлення до Сталіна (47%), а опитані з дуже низьким та низьким рівнем забезпечення частіше за інших не могли визначитись зі ставленням до нього (Таблиця 9). Також, серед осіб із високим рівнем фінансового забезпечення порівняно найбільша частка тих, хто не погоджується з твердженням про Сталіна як великого вождя (49%), а серед осіб із дуже низьким рівнем забезпечення порівняно найбільша частка тих, хто не може визначитись зі ставленням до нього як до вождя (29%). У цілому, чим вищий рівень матеріального достатку, тим частіше зустрічається негативне сприйняття Сталіна.
  • Освіта. Респонденти з вищою освітою вирізняються найбільш негативним сприйняттям постаті Сталіна (Таблиця 10). Також, серед людей з вищою освітою більше (45%) незгодних із тим, що Сталін був великим вождем, ніж серед людей з іншими рівнями освіти  (30-40%). А серед людей з найнижчим рівнем освіти порівняно найбільша (29%) частка згодних із твердженням про Сталіна як великого вождя.

 

Ставлення до Сталіна серед населення України та Росії [1]: порівняльний аспект. Якщо в Україні більш розповсюджені негативні емоції стосовно особистості Сталіна (38%), а також байдуже ставлення до нього (34%), то в Росії, навпаки, наразі домінує позитивне ставлення до Сталіна (59%), а переживання негативних почуттів щодо нього поступово знижувалось і наразі складає близько 10% (Графік 2). Найяскравіша відмінність між країнами – в Росії найбільша частка опитаних (45%) ставляться до Сталіна з повагою, тоді як в Україні ця частка складає 15%. Також, якщо в Україні 17%  респондентів ставляться до Сталіна з ненавистю і 15% з неприязню, то в Росії – лише 2% та 5% відповідно (Таблиця 5). Ілюстрацією значно більш позитивного сприйняття Сталіна в Росії, ніж в Україні, можна вважати і те, що за даними останнього опитування 56% росіян згодні з твердженням, що Сталін був великим вождем (тоді як в Україні 16% погоджуються з таким твердженням).

 

Графік 1 Динаміка ставлення до Сталіна серед населення України (укрупнена шкала[2]), % опитаних[1] Опитування в Росії проводилось дослідницькою організацією «Левада-Центр» протягом 20-26 травня 2021 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1620  респондентів віком від 18 років і старше, які мешкають у 137 населених пунктах.

[2] Позитивне ставлення – захоплення, повага, симпатія. Негативне ставлення – неприязнь (роздратування), страх, огида (ненависть).

Графік 2 Динаміка позитивного ставлення (захоплення, повага, симпатія) до Сталіна серед населення України та Росії,

% опитаних


Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

А зараз декілька запитань про Сталіна, фігура якого продовжує викликати суперечки в нашій країні.

1. Ви згодні чи не згодні з судженням «Сталін був великим вождем»?

Повністю не згоден 1  
Скоріше не згоден 2  
У чомусь згоден, у чомусь не згодний 3 Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 6
Скоріше згодний 4 ВАЖКО СКАЗАТИ 98
Повністю згодний 5 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 99


2. Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь. ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST1, ОДНА ВІДПОВІДЬ

З захопленням 1  
З повагою 2  
З симпатією 3  
Байдуже 4  
З неприязню, роздратуванням 5 Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 8
Зі страхом 6 ВАЖКО СКАЗАТИ 88
З огидою, ненавистю 7 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 99

 

 

ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Ви згодні чи не згодні з судженням «Сталін був великим вождем»?» серед усього населення, % опитаних 

Повністю не згоден 28.3
Скоріше не згоден 11.5
У чомусь згоден, у чомусь не згодний 34.3
Скоріше згодний 7.0
Повністю згодний 8.6
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 1.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 7.9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1.3
РАЗОМ 100

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення, % опитаних

  %  
З захопленням 1 18%
З повагою 15
З симпатією 2
Байдуже 34 34%
З неприязню, роздратуванням 15 38%
Зі страхом 6
З огидою, ненавистю 17
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 10%
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 9
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1
РАЗОМ 100 100%

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, % 2019, % 2021, %
З захопленням 2 1 1 2 1
З повагою 16 13 10 11 15
З симпатією 5 3 3 3 2
Байдуже 27 26 29 25 34
З неприязню, роздратуванням 15 13 13 18 15
Зі страхом 8 8 11 7 6
З огидою, ненавистю 14 17 18 15 17
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 1 2 2 1
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 11 17 13 13 9
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1 2 1 4 1
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 4. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, % 2019, % 2021, %
Позитивне ставлення 23 17 13 16 18
Байдуже 27 26 29 25 34
Негативне ставлення 37 38 41 40 38
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 13 19 17 19 10
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України

(КМІС, червень 2021 р.)
Думка жителів  Росії

(Левада-Центр, травень 2021 р.)
З захопленням 1.4 4.7
З повагою 14.5 44.7
З симпатією 2.2 9.6
Байдуже 33.6 27.6
З неприязню, роздратуванням 15.5 4.7
Зі страхом 5.6 3.6
З огидою, ненавистю 16.8 1.9
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 0.7 0.0
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 9.7 3.2
РАЗОМ 100 100

 


Таблиця 6. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) та згода/незгода з судженням, що «Сталін був великим вождем» : за статтю, % опитаних

  Чоловіки Жінки
Ставлення до Сталіна
Позитивне ставлення 19.3 17.1
Байдуже 29.9 36.8
Негативне ставлення 41.5 34.9
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 9.3 11.2
«Сталін був великим вождем»
Не згодні 42.8 37.4
У чомусь згодні, у чомусь ні 30.8 37.2
Згодні 18.5 13.1
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 7.9 12.3

 

 

Таблиця 7. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) та згода/незгода з судженням, що «Сталін був великим вождем» : за віковими групами, % опитаних

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Ставлення до Сталіна
Позитивне ставлення 20.2 13.7 20.3 17.5 18.3 19.8
Байдуже 47.0 41.0 27.8 30.8 26.0 25.0
Негативне ставлення 29.7 36.8 42.0 41.3 40.6 37.4
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 3.2 8.5 10.0 10.4 15.1 17.8
«Сталін був великим вождем»
Не згодні 33.8 38.1 44.2 41.2 44.6 37.6
У чомусь згодні, у чомусь ні 45.1 37.9 30.4 35.9 30.4 22.3
Згодні 16.0 16.8 17.0 12.0 12.7 18.6
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 5.1 7.2 8.3 10.9 12.2 21.5

 

Таблиця 8. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) та згода/незгода з судженням, що «Сталін був великим вождем» : за макрорегіоном, % опитаних

  Захід Центр Південь Схід
Ставлення до Сталіна
Позитивне ставлення 8.6 15.3 26.6 27.9
Байдуже 32.2 33.8 34.1 35.4
Негативне ставлення 51.1 39.4 28.7 25.3
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 8.1 11.5 10.6 11.5
«Сталін був великим вождем»
Не згодні 50.0 43.1 31.6 27.4
У чомусь згодні, у чомусь ні 27.8 31.2 38.7 46.5
Згодні 10.7 15.2 20.2 17.2
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 11.5 10.5 9.5 8.8

Таблиця 9. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) та згода/незгода з судженням, що «Сталін був великим вождем» : за рівнем фінансового забезпечення[1] сім’ї, % опитаних

  Дуже низький Низький Середній Високий
Ставлення до Сталіна
Позитивне ставлення 17.8 20.1 21.0 13.1
Байдуже 31.5 31.2 34.8 35.8
Негативне ставлення 30.3 34.6 36.5 46.9
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 20.4 14.1 7.7 4.2
«Сталін був великим вождем»
Не згодні 29.5 36.9 38.6 48.8
У чомусь згодні, у чомусь ні 21.5 36.6 37.9 33.1
Згодні 19.9 16.2 15.6 13.9
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 29.1 10.2 8.0 4.2

 

 

Таблиця 10. Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) та згода/незгода з судженням, що «Сталін був великим вождем» : за рівнем освіти респондента, % опитаних

  Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Ставлення до Сталіна
Позитивне ставлення 26.8 20.1 22.8 13.2
Байдуже 37.6 31.3 34.6 33.5
Негативне ставлення 26.3 35.6 29.2 46.1
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 9.2 13.0 13.3 7.3
«Сталін був великим вождем»
Не згодні 29.7 39.9 34.0 44.9
У чомусь згодні, у чомусь ні 23.7 32.9 36.6 35.1
Згодні 29.1 15.3 16.8 12.8
Відмова/важко відповісти/не знають Сталіна 17.5 11.9 12.5 7.1

 

З приводу коментарів можна звертатися до Ліани Новікової: l.novikova@kiis.com.ua[1] Дуже низький рівень забезпечення – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко. Середній рівень – вистачає грошей на їжу, одяг і можуть дещо відкладати. Високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.


23.6.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: